Stichting Yeni Çınar

Stichting Yeni Çınar voor uitvaart is een solidariteitsfonds. De stichting heeft tot doel geld in te zamelen om te bevorderen dat moslims en hun gezinsleden ingeval van overlijden worden begraven in Nederland of in hun land van herkomst. Moslims kunnen zich bij de stichting aansluiten als donateur. Wanneer een donateur overlijdt, doet de stichting wat in haar vermogen ligt om te zorgen dat de overledene begraven wordt volgens de islamitische richtlijnen en getransporteerd wordt naar de gewenste plaats van begraven, zowel in Nederland als daar buiten. Ook zorgt onze stichting, die is opgericht door de Nederlandse Islamitische Federatie, voor bijstand van de gezinsleden in deze moeilijke tijden.

Stichting Yeni Çınar is een ondersteuningsfonds. Het is geen verzekeringsmaatschappij of een bemiddelaar. De ondersteuning is niet alleen financiële steun maar ook mentale steun. Het fonds wil bijstaan en steun geven bij de uitvaart en streeft niet naar commerciële doeleinden.

Stichting Yeni Çınar is geen verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon. Stichting Yeni Çınar is een solidariteitsfonds voor moslims die in Nederland leven. Alleen donateurs, hun gezinsleden en bezoekende familieleden kunnen een beroep doen op de stichting onder de voorwaarden welke hiervoor zijn vermeld. Stichting Yeni Çınar doet wat in haar vermogen ligt om te verzorgen en regelen hetgeen hiervoor is beschreven. Indien de fondsen van de stichting daartoe onvoldoende zijn, zal de stichting trachten aanvullende fondsen te werven.

De stichting zal zich naar beste kunnen inspannen om haar doelstelling te verwezenlijken. Het karakter van een fonds brengt echter mee dat de stichting geen bindende verplichtingen op zich neemt. Aan de beschreven diensten en de genoemde, door de stichting toe te kennen bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. Deze diensten en bedragen zullen slechts worden verleend resp. toegekend, indien en voor zover het vermogen van de stichting dat naar het oordeel van het bestuur toelaat. Andere dan de hierboven genoemde diensten of vergoedingen zullen in geen geval worden verleend resp. toegekend.