2019 İnfak Kampanyasi Başladı.

Size ne oluyor ki, Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Oysa göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. (Hadid Süresi,10. Ayet)
Verdiğin senindir…

Bir gün Rasûlullah –sallâllâhu aleyhi ve sellem– Efendimiz: “–Bir dirhem, yüz bin dirhemi geçmiştir.” buyurmuşlardı.

Ashâb-ı kirâm:
“–Bu nasıl olur, ey Allâhʼı n Rasûlü?” diye sorduklarında, Efendimiz –sallâllâhu aleyhi ve sellem– şu cevâbı verdi.

“–Bir adamın iki dirhemi vardı. Bunlardan en iyisini tasadduk etti. (Yani malının yarısını sadaka olarak vermiş oldu.)
Diğeri (ise hayli zengin biriydi)
o da malının yanına varıp, malından yüz bin dirhem çıkardı ve onu tasadduk etti.” (Nesâî, Zekât, 49)

Yani Allah katında değerli olan; infâk edilen malın miktârından ziyâde, infâk edenin fedakârlık derecesidir.
Nitekim âyet-i kerîmede şöyle buyrulmaktadır:

“O (Allah) ki, ölümü ve hayatı, hanginizin amel bakımından
daha güzel olduğunu imtihan etmek için yaratmıştır…” (el-Mülk, 2)

 

İnfak etmek, bir malı veya varlığı Allah rızası için harcamak demektir. Dolayısıyla, Allah rızası için yapılan her harcama ve masraf infak olmaktadır. Pek çok âyet-i kerîme ve hadîs-i şerif bizlere infakı emretmektedir. Bakara suresindeki şu âyet-i kerîmede infakın malın en iyisinden yapılması istenmektedir:

“Ey iman edenler, kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardığımız ürünlerin en helal ve iyisinden Allah yolunda harcayın. Size verilse, gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır.”[1]

Yine aynı surenin başındaki ayetlerde de, takva sahibi Müslümanarın özellikleri sayılırken gayba inanmak ve namaz kılmaktan sonra üçüncü sırada, Allah’ın kendilerine verdiği rızıktan infak etmek zikredilmiştir.

Değerli Müslümanlar!
İnfak, Allah’ın bizlere verdiği nimetlere ve rızka şükrün bir ifadesi olmakla birlikte, aynı zamanda Allah katında iyiliğin en güzeli olan birre de ulaşma aracıdır. Âl-i İmrân suresinde şöyle buyurulur: “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcayıncaya kadar, iyiliğin en güzeline (birre) asla erişemezsiniz. Siz ne harcarsanız Allah onu elbette ki bilir.”[2]

Muhterem Kardeşlerim!
Görülüyor ki, insan sadece rızık ve nimet aramak, rızkı ve nimeti helal yollardan kazanmakla mükellef değildir. Kazanılan bu malları hem helal yoldan harcamak hem de ihtiyaç sahibi olanlara harcamakla mükelleftir.

Aziz Cemaat!
Eğer bugün, bir Müslüman toplum olarak, ortak ihtiyaçlarımız var ise ve bu ortak ihtiyaçlarımız da, hem mevcut hem de gelecek Müslüman nesilleri yetiştirmek, onları korumak, onlara yol göstermek gibi çok önemli müesseseler ise, o zaman infak çalışmalarımızı daha büyük bir gayretle yapmamızın gereği ortadadır. İçinde bulunduğumuz çağ, İslam’a, Müslümanlara sahip çıkma çağıdır. Her önüne gelenin Müslümanlara, İslam’a hakaret ettiği, Müslümanları tehlike olarak algılamaya başladığı şu dönemde, yeni Müslüman nesilleri Kur’an ve sünnet çizgisinde tutmak, diğer insanlara İslam’ı biz Müslümanların anladığı şekilde anlatmak çok önemli bir vazife hâline gelmiştir. İşte bunun için, teşkilatımız yeni okullar, yeni eğitim ve irşad merkezleri, yeni camiler, yeni yayınlar ve yeni hizmetler yapmak üzere, siz değerli Müslümanların hem hizmetine koşmakta hem de sizlerin daha fazla desteğini beklemektedir.

Bunun için, başlattığımız infak kampanyamızı başarı ile tamamlamak, her sene yeni hizmetlere imza atmak istiyoruz. Bu kampanyamız her sene devam edecek, her sene de hizmet ve faaliyetlerimiz artacaktır inşaallah.

Değerli Kardeşlerim!
Biz biliyoruz ki, Bakara suresinde de buyurulduğu gibi: “Mallarını gizli ve açık olarak gece ve gündüz harcayan kimseler var ya; iste onların Rableri katında güzel karşılıkları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.”[3]

Bunun içindir ki, geçtiğimiz senelerde nasıl yaptıysak, bu sene de, gelecek sene de, ondan sonraki senelerde de bu kampanyalarımızı Allah rızası için devam ettireceğiz. Cenâb-ı Hak, infak ve niyetinizi kabul buyursun!

[1] Bakara suresi, 2:267
[2] Âl-i İmrân suresi, 3:92
[3] Bakara suresi, 274

infak2019